Chuyển giá – Giao dịch liên kết (“CG-GDLK”)

 

Dịch vụ Chuyển giá Giao dịch liên kết

Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành

  • Nghị định 20/2017/ND-CP (“Nghị định 20”) được ban hành vào ngày 24/02/2017 và có hiệu lực vào ngày 01 tháng 05 năm 2017;
  • Thông tư 41/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 20 được ban hành vào ngày 28 tháng 04 năm 2017 và cũng có hiệu lực vào tháng 05 năm 2017.

Nghị định 20 dựa một phần vào Thông tư 66, đồng thời có bổ sung cách diễn giải một số điều khoản hiện hành và giới thiệu thêm một số khái niệm và nguyên tắc từ Hướng dẫn về Xác định giá giao dịch liên kết của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Chương trình Hành động BEPS.

 

Download File: https://goo.gl/LgNdDK

Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4

 

Tóm tắt các nội dung quan trọng về “Chuyển giá Giao dịch liên kết”

Nhận diện doanh nghiệp có “Chuyển giá Giao dịch liên kết”

Theo Nghị định 20, các bên có mối quan hệ liên kết khi một bên nắm giữ ít nhất 25% vốn góp chủ sở hữu của bên kia, một bên bảo lãnh hoặc cho vay bằng ít nhất 25% vốn góp chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của bên đi vay; chịu sự điều hành, kiểm soát quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của bên kia hoặc ngược lại hoặc từ một bên thứ ba. Các qui định về giá chuyển nhượng của Việt Nam cũng áp dụng đối với các giao dịch liên kết thực hiện trong nội địa Việt Nam.

Phương pháp xác định giá “Chuyển giá Giao dịch liên kết”

Các phương pháp được chấp thuận để xác định giá thị trường tương đồng với các nguyên tắc do Tổ chức OECD thiết lập trong Hướng dẫn về Xác định giá Giao dịch liên kết cho các Công ty Đa quốc gia và các Cơ quan Thuế, cụ thể là: phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập, phương pháp giá bán lại, phương pháp giá vốn cộng lãi, phương pháp tách lợi nhuận và phương pháp so sánh lợi nhuận.

Đọc thêm
Xây dựng khả năng phục hồi của doanh nghiệp khi đối mặt với khủng hoảng