Chuyển giá – Giao dịch liên kết (“CG-GDLK”)

 

Dịch vụ Chuyển giá Giao dịch liên kết

Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành

  • Nghị định 20/2017/ND-CP (“Nghị định 20”) được ban hành vào ngày 24/02/2017 và có hiệu lực vào ngày 01 tháng 05 năm 2017;
  • Thông tư 41/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 20 được ban hành vào ngày 28 tháng 04 năm 2017 và cũng có hiệu lực vào tháng 05 năm 2017.

Nghị định 20 dựa một phần vào Thông tư 66, đồng thời có bổ sung cách diễn giải một số điều khoản hiện hành và giới thiệu thêm một số khái niệm và nguyên tắc từ Hướng dẫn về Xác định giá giao dịch liên kết của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Chương trình Hành động BEPS.

 

Download File: https://goo.gl/LgNdDK

Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4

 

Tóm tắt các nội dung quan trọng về “Chuyển giá Giao dịch liên kết”

Nhận diện doanh nghiệp có “Chuyển giá Giao dịch liên kết”

Theo Nghị định 20, các bên có mối quan hệ liên kết khi một bên nắm giữ ít nhất 25% vốn góp chủ sở hữu của bên kia, một bên bảo lãnh hoặc cho vay bằng ít nhất 25% vốn góp chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của bên đi vay; chịu sự điều hành, kiểm soát quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của bên kia hoặc ngược lại hoặc từ một bên thứ ba. Các qui định về giá chuyển nhượng của Việt Nam cũng áp dụng đối với các giao dịch liên kết thực hiện trong nội địa Việt Nam.

Phương pháp xác định giá “Chuyển giá Giao dịch liên kết”

Các phương pháp được chấp thuận để xác định giá thị trường tương đồng với các nguyên tắc do Tổ chức OECD thiết lập trong Hướng dẫn về Xác định giá Giao dịch liên kết cho các Công ty Đa quốc gia và các Cơ quan Thuế, cụ thể là: phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập, phương pháp giá bán lại, phương pháp giá vốn cộng lãi, phương pháp tách lợi nhuận và phương pháp so sánh lợi nhuận.

Hồ sơ xác định “Chuyển giá Giao dịch liên kết”

Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết được yêu cầu kê khai thông tin về các “Chuyển giá Giao dịch liên kết” và phương pháp xác định giá đã sử dụng cho các giao dịch này, cũng như tự xác định lại giá giao dịch tuân theo giá giao dịch độc lập (hoặc tự xác định lại) trong Tờ khai thông tin về Giao dịch liên kết nộp cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm. Nghị định 20 nhấn mạnh rằng phương pháp xác định giá không làm giảm thu ngân sách nhà nước, có thể được diễn giải rằng các điều chỉnh giảm không được chấp thuận.

Nghị định 20 ban hành mẫu tờ khai mới yêu cầu kê khai thêm nhiều thông tin chi tiết khác, bao gồm tách kết quả sản xuất kinh doanh cho các giao dịch liên kết và giao dịch độc lập.

Cũng theo Nghị định 20, cơ quan thuế có quyền sử dụng cơ sở dữ liệu nội bộ để ấn định trị giá giao dịch nếu doanh nghiệp không tuân thủ các yêu cầu của Nghị định.

Doanh nghiệp được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết với điều kiện chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết trong nước có cùng thuế suất thuế TNDN và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế.

Các doanh nghiệp có giao dịch với các bên liên kết phải soạn lập và cập nhật Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Nghị định 20 yêu cầu các doanh nghiệp đa quốc gia cung cấp thông tin hoạt động kinh doanh thông qua Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo ba cấp, cụ thể là Hồ sơ quốc gia, Hồ sơ toàn cầu và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết phải được soạn lập trước ngày hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, nghĩa là các doanh nghiệp chỉ có 90 ngày (từ ngày kết thúc năm tài chính) để chuẩn bị các hồ sơ này.

Doanh nghiệp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (nhưng không bao gồm miễn trừ các nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định) trong một số trường hợp sau:

  • có tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng;
  • đã ký kết một Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (“APA”) và nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về APA;
  • có doanh thu dưới 200 tỷ đồng và thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, cũng như đạt tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế TNDN trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau: phân phối (từ 5%); sản xuất (từ 10%); gia công (từ 15%).

Nguyên tắc bản chất quyết định hình thức

Nghị định 20 nhấn mạnh sự cần thiết của việc xem xét kĩ lưỡng tất cả các giao dịch liên kết nhằm mục đích đảm bảo rằng các giao dịch trong nội bộ tập đoàn thực sự tạo ra giá trị. Nguyên tắc bản chất quyết định hình thức đặc biệt liên quan đến việc khấu trừ chi phí khi tính thuế TNDN và hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cần phải hỗ trợ cho các giao dịch liên kết này.

Mức khống chế 20% đối với tổng chi phí lãi vay trên lợi nhuận kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)

Nghị định 20 quy định mức khống chế 20% EBITDA đối với tổng chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế. Mặc dù Nghị định 20 hướng dẫn các quy định quản lý thuế áp dụng cho các doanh nghiệp có “Chuyển giá Giao dịch liên kết”, nhưng mức giới hạn 20% đối với EBITDA có thể được áp dụng cho cả các khoản vay từ bên liên kết và bên thứ ba.

 

 

 

 

Đăng ký cập nhật?