Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán của EXPERTIS được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giúp khách hàng tăng cường hiệu quả quản lý thuế và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

EXPERTIS

Các dịch vụ kiểm toán Expertis cung cấp

FAQ - Câu hỏi thường gặp

Đối với doanh nghiệp, hoạt động kiểm toán độc lập nhằm thực hiện các mục tiêu sau:

  • Góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán;
  • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Kiểm toán là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán kiểm tra, đưa ra ý kiến của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

Kiểm toán rất có lợi cho mọi khía cạnh kinh doanh,  giúp bạn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn về công ty của mình cũng như tình hình tài chính của công ty để hỗ trợ bạn đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh dựa trên các dữ kiện và hồ sơ.

Tương tác với công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán giúp việc trình bày hồ sơ tài chính của công ty chính xác và không thiên vị.

Việc thuê một kiểm toán viên độc lập bên ngoài rõ ràng mang lại cho công ty của bạn cảm giác trung lập và độc lập. Điều này rất có ý nghĩa đối với cổ đông và những người có liên quan đến công ty.

1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

2. Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

3. Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

1. Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

2. Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

3. Cơ quan nhà nước quản lý, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

Bạn cần tư vấn?

KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ ĐẢM BẢO KHÁC

Chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp vấn đề của bạn, và đề xuất giải pháp một cách cặn kẽ, phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu của bạn.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Vui lòng điền những thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất có thể.