Hóa đơn điện tử (“HĐĐT”)

Dịch vụ làm Hóa đơn điện tử ( HĐĐT )

Văn bản pháp luật hiện hành

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (“Nghị định 119”) ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, Quy định về Hóa đơn điện tử ( HĐĐT ) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

 

Download File: https://goo.gl/LgNdDK

Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4

 

Tóm tắt nội dung văn bản mới

Đối tượng áp dụng và hiệu lực thi hành

Nghị định áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018. Các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sẽ hết lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Như vậy sau ngày 31/10/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng HĐĐT.

Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp

  • Doanh nghiệp đã thông báo phát hành HĐĐT trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng HĐĐT đang sử dụng.
  • Doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2018 thì tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đến hết 31/10/2020. Ngoài ra doanh nghiệp cần thực hiện nộp Phụ lục mẫu số 03 ban hành tại nghị định này liệt kê danh sách hóa đơn bán hàng trong kỳ cùng với thời gian nộp tờ khai thuế GTGT cho CQT.
  • Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, thực hiện theo hướng dẫn của CQT.
  • Kể từ thời điểm sử dụng HĐĐT có mã của CQT, doanh nghiệp phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).

Tổng Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 4311/TCT – CS đến Cục thuế tỉnh Tiền Giang hướng dẫn việc thực hiện quy định về Hóa đơn điện tử ( HĐĐT ) đối với một người nộp thuế cụ thể trong gian đoạn từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020 (“Giai đoạn chuyển tiếp”). Một số điểm đáng chú ý tại Công văn 4311 như sau:

  • Trong Giai đoạn chuyển tiếp, Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 quy định về hoá đơn vẫn còn hiệu lực thi hành.
  • Trong Giai đoạn chuyển tiếp, trường hợp người nộp thuế sử dụng hết hoá đơn đặt in đã thông báo phát hành, và vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hoá đơn đặt in thì được tiếp tục sử dụng theo quy định của các nghị định nêu trên đến khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử ( HĐĐT ) theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
  • Bộ Tài Chính sẽ ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018/ND-CP trong thời gian tới.