Search
Close this search box.

Dịch vụ lập báo cáo tài chính

Dịch vụ chuẩn bị Báo cáo tài chính Chuyên nghiệp của Expertis để giúp Doanh nghiệp của bạn duy trì đúng quỹ đạo

dịch vụ làm báo cáo tài chính

Dịch vụ lập Báo cáo tài chính

Chính xác và đáng tin cậy

Ra quyết định tốt hơn

Cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy để bạn đưa ra quyết định sáng suốt về doanh nghiệp của mình, theo dõi hiệu quả hoạt động của công ty và xác định những khía cạnh mà bạn cần thay đổi để cải thiện tình hình tài chính.

Đáp ứng yêu cầu tuân thủ

Bằng cách sử dụng dịch vụ lập báo cáo tài chính của Expertis, bạn có thể đảm bảo rằng các báo cáo của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết và được nộp đúng hạn.

Tăng uy tín công ty

Giúp tăng uy tín của doanh nghiệp trong mắt các nhà đầu tư, người cho vay và các bên liên quan khác. Điều này có thể giúp các doanh nghiệp đảm bảo nguồn vốn, đàm phán các điều khoản tốt hơn và tạo niềm tin với các bên liên quan của họ.

Dịch vụ lập Báo cáo tài chính

Nội dung của dịch vụ

 • Rà soát, tổng hợp lại toàn bộ số liệu kế toán trong năm
 • Tư vấn phát hiện các số liệu tài chính không hợp lý gây rủi ro cho doanh nghiệp
 • Tư vấn các vấn đề về thuế
 • Lập báo cáo tài chính bao gồm (Báo cáo lãi lỗ, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh)
 • Hỗ trợ gởi báo cáo tài chính năm đến các cơ quan chức năng như thuế, thống kê, kiểm toán

làm báo cáo tài chính

Tùy chọn

Dịch vụ bổ sung

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lập báo cáo tài chính tổng hợp theo IFRS.

Chúng tôi hỗ trợ thực hiện Group – Corporate reporting cho các khách hàng là thành viên của tập đoàn đa quốc gia.

bảng giá dịch vụ làm báo cáo tài chính

Hỗ trợ tận tâm

Chuyên gia của chúng tôi cung cấp các hỗ trợ tư vấn các vấn đề tài chính và thuế qua phương tiện thuận lợi cho bạn: email, chatbox, điện thoại, online meeting, trực tiếp

Consulting

dịch vụ làm báo cáo tài chính

FAQ

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo tài chính cần nộp cho các cơ quan sau:

 • Cơ quan quản lý thuế
 • Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép
 • Cơ quan thống kế
 • Ngân hàng và tổ chức có quan hệ tín dụng

Thời hạn nộp BCTC của các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nhà nước) được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh: thời hạn nộp BCTC năm là ngày 30 tính từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Các doanh nghiệp khác: thời hạn nộp BCTC năm là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính.

Quy định về hình thức và nội dung BCTC được lập theo quy định chuẩn mực kế toán Việt nam và chế độ kế toán áp dụng theo:

Vị phạm về thời gian nộp báo cáo tài chính bị xử phạt theo theo điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Điều 12. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;

c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;

b) Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều này.

Lưu ý:

Quy định “Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm, tờ khai giao dịch liên kết; các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.”

Do đó việc nộp trễ hoặc không nộp báo cáo tài chính còn dẫn tới hành vi “nộp trễ/không nộp hồ sơ khai quyết toán thuế” và bị xử phạt theo luật thuế.

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (lãi-lỗ); Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức, và cam kết những số liệu là đúng đắn, trung thực hợp lý, là căn cứ để làm việc khi kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước.

Thuật ngữ Quyết toán thuế thường được hiểu là việc Cơ quan quản lý thuế tiến hành trình tự, thủ tục kiểm tra tính chính xác của việc khai quyết toán thuế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền tự khai, tự nộp, nhưng phải chịu trách nhiệm về việc tự khai tự nộp thuế của mình. Trong trường hợp có sai sót, doanh nghiệp sẽ bị phạt tùy theo mức độ phân loại hành vi theo mức độ nghiêm trọng như là:

 • Khai trễ hạn, khai sót nhưng không làm thiếu số thuế phải nộp.
 • Khai sót số thuế gây thiếu số thuế phải nộp.
 • Khai thiếu số thuế do lỗi cố ý nhưng chưa đến mức trốn thuế.
 • Khai sai thuộc hành vi trốn thuế.

Mỗi hành vi có mức xử phạt khác nhau theo thứ tự từ ít nghiêm trọng đến nghiêm trọng.

Do tính chất tự khai tự nộp trong quản lý thuế, nếu doanh nghiệp phát hiện sai sót trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra quyết toán thuế, thì vẫn được nộp điều chỉnh và không coi hành vi sai sót là hành vi vi phạm.

Do vậy, việc thực hiện rà soát và lập báo cáo tài chính chính xác, đặc biệt là trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giảm chi phí phạt và đảm bảo tuân thủ trách nhiệm của doanh nghiệp và cá nhân người đứng đầu doanh nghiệp.

Vi phạm về lập và trình bày báo cáo tài chính bị xử phạt theo theo điều 11 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Điều 11. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;

b) Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định;

b) Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không lập báo cáo tài chính theo quy định;

b) Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;

c) Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy báo cáo tài chính bị giả mạo, khai man đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

bảng giá dịch vụ làm báo cáo tài chính

Hỗ trợ miễn phí
Tư vấn & Rà soát Hồ sơ kế toán trước đây

Đăng ký Dịch vụ kế toán

Bạn ngại khi bàn giao kế toán?

Chúng tôi sẽ lo toàn bộ quy trình cho bạn, từ đầu đến cuối, từ việc liên hệ với kế toán hiện tại của bạn đến yêu cầu tất cả thông tin chúng tôi cần để thay mặt bạn thực hiện.
 

Tư vấn, Rà soát hồ sơ cũ miễn phí

Dịch vụ hoàn thiện Hồ sơ kế toán

Tư vấn tận tâm !

Chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ và cho bạn bức tranh toàn cảnh về tình hình hồ sơ kế toán & khai thuế của bạn.