Thuế tiêu thu đặc biệt (“TTĐB”)

Dịch vụ thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế TTĐB

Thuế TTĐB là loại thuế áp dụng đối với việc sản xuất hoặc nhập khẩu một số loại hàng hóa hoặc cung cấp một số dịch vụ nhất định.

Hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở cả khâu nhập khẩu và khâu bán ra.

 

Download File: https://goo.gl/LgNdDK

Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4

Giá tính thuế TTĐB

Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất trong nước hoặc doanh nghiệp nhập khẩu bán ra là giá bán chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và phí bảo vệ môi trường. Cơ quan thuế có thể thực hiện ấn định thuế nếu xem giá bán ra của doanh nghiệp không phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường. Giá tính thuế TTĐB hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập khẩu.

Trường hợp cơ sở sản xuất/cơ sở nhập khẩu bán hàng hóa cho cơ sở kinh doanh thương mại có mối quan hệ sau với cơ sở sản xuất/cơ sở nhập khẩu: i) công ty mẹ – công ty con; ii) các công ty con trong cùng công ty mẹ; hoặc iii) có mối quan hệ liên kết, thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thấp hơn 93% so với giá bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại phụ thuộc/có mối quan hệ liên kết bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại độc lập/không có mối quan hệ liên kết hoặc khách hàng. Tỷ lệ này áp dụng cho các cơ sở kinh doanh thương mại phụ thuộc/có quan hệ liên kết trong chuỗi phân phối đơn cấp lẫn đa cấp.

Đọc thêm
Quy định về góp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Khấu trừ thuế TTĐB

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc mua từ cơ sở sản xuất trong nước.

Trường hợp người nộp thuế nộp thuế tiêu thụ đặc biệt tại cả khâu nhập khẩu và khâu bán ra, số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu được kh