Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)

Dịch vụ thuế giá trị gia tăng - Thuế GTGT

Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành

Luật

 1. Luật số 13/2008/QH12 ban hành ngày 03/06/2008 của Quốc Hội, Luật Thuế Gía trị gia tang, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009);
 2. Luật số 31/2013/QH13 ban hành ngày 19/06/2013 của Quốc Hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá Trị Gia Tăng, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014;
 3. Luật số 71/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 của Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;
 4. Luật số 106/2016/QH13 ban hành ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2016.

Download File: https://goo.gl/LgNdDK

Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4

Nghị định

 1. Nghị định 92/ /2013/NĐ-CP ban hành ngày 13 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực từ ngày 13 tháng 08 năm 2013);
 2. Nghị định 209/2013/NĐ-CP ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2013, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014);
 3. Nghị định 91/2014/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2014);
 4. Nghị định 12/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015);
 5. Nghị định 100/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 trừ Khoản 2 Điều 3 của Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016).

Thông tư

 1. Thông tư số 141/2013/TT-BTC ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn thi hành Nghị định 92/NĐ-CP, hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 11 năm 2013;
 2. Thông tư số 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013, Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 (thay thế Thông tư 06/2012/TT-BTC);
 3. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 08 năm 2014, Sửa đổi, bổ sung thông tư 219/2013/TT-BTC và một số thông tư khác; hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 09 năm 2014;
 4. Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014, Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư, Hiệu lực: 27/10/2014;
 5. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ng