Bảo hiểm – Tiền lương (“BH-TL”)

 

Dịch vụ Bảo hiểm - Tiền lương

Các văn bản về Bảo hiểm – Tiền lương mới và nội dung chính

Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương:

Chính Phủ quy định mức lương cơ sở kể từ ngày 01/07/2018 là :1.390.000 đồng;

Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Download File: https://goo.gl/LgNdDK

Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4

 

Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, Vệ sinh lao động về Bảo hiểm bắt buộc đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

Hướng dẫn chi tiết các vấn đề BHXH bắt buộc cho lao động nước ngoài cụ thể sau:

+ Về đối tượng, công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc khi: Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do Việt Nam cấp và có HĐLĐ không xác định thời hạn, có thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với NSDLĐ tại Việt Nam.

+ Về các chế độ BHXH bắt buộc mà NLĐ phải tham gia gồm: chế độ ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); hưu trí và tử tuất.

+ Về mức đóng:

* Đối với NLĐNN, hàng tháng đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất (từ ngày 01/01/2022); 1.5% vào quỹ bảo hiểm y tế;

* Đối với NSDLĐ, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ như sau: 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất (từ ngày 01/01/2022); 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm TNLĐ – BNN.

Như vậy, từ ngày 01/01/2022, tổng cộng các mức đóng hàng tháng của người lao động nước ngoài là 9.5%.

Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế:

Nếu người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần KCB tại cùng cơ sở KCB lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (LCS) thì:

+ Cơ sở KCB không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng LCS đó.

+ Phải cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 06 tháng LCS để người bệnh đề nghị BHXH xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

Nếu người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở KCB khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở lớn hơn 06 tháng LCS thì: Người bệnh mang chứng từ đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng LCS và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

Nếu người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 06 tháng LCS được tính từ ngày 01/01, quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 05 năm liên tục đến hết ngày 31/12 của năm đó.

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất một lần trong năm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến việc tuân thủ. Thông tư cũng quy định rõ, chi tiết các nội dung cần tự kiểm tra đánh giá.

Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động:

Sửa đổi một số nội dung liên quan đến hợp đồng lao động về: chế độ nâng bậc, nâng lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Thời gian thử việc không được tính vào thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc.

Xử lý kỷ luật lao động được tiến hành nhanh chóng, quy định rõ hơn.

 

 

Tỷ lệ đóng bảo hiểm đối với người sử dụng lao động và người lao động (cả người Việt Nam và người nước ngoài)

Dv Bảo hiểm Tiền lương

 

Xác định những người lao động (kể cả lao động là người Việt Nam và người nước ngoài) nào thuộc đối tượng bắt buộc tham gia các loại bảo hiểm

 

Dv Bảo hiểm Tiền lương tại Expertis

 

Đăng ký cập nhật?