Bảo hiểm – Tiền lương (“BH-TL”)

 

Dịch vụ Bảo hiểm - Tiền lương

Các văn bản về Bảo hiểm – Tiền lương mới và nội dung chính

Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương:

Chính Phủ quy định mức lương cơ sở kể từ ngày 01/07/2018 là :1.390.000 đồng;

Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Download File: https://goo.gl/LgNdDK

Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4

 

Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, Vệ sinh lao động về Bảo hiểm bắt buộc đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

Hướng dẫn chi tiết các vấn đề BHXH bắt buộc cho lao động nước ngoài cụ thể sau:

+ Về đối tượng, công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc khi: Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do Việt Nam cấp và có HĐLĐ không xác định thời hạn, có thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với NSDLĐ tại Việt Nam.

Đọc thêm
Quy định về góp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

+ Về các chế độ BHXH bắt buộc mà NLĐ phải tham gia gồm: chế độ ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); hưu trí và tử tuất.

+ Về mức đóng:

* Đối với NLĐNN, hàng tháng đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất (từ ngày 01/01/2022); 1.5% vào quỹ bảo hiểm y tế;

* Đối với NSDLĐ, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ như sau: 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất (từ ngày 01/01/2022); 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm TNLĐ – BNN.

Như vậy, từ ngày 01/01/2022, tổng cộng các mức đóng hàng tháng của người lao động nước ngoài là 9.5%.

Ngh