Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Hỗ trợ xác định và đáp ứng các điều kiện để được miễn giảm thuế, đo lường và phân bổ thuế GTGT, tư vấn xác định sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm và các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạch định cho ngành công nghệ thông tin.
Sản xuất phần mềm
Thiết kế website
Dịch vụ công nghệ thông tin

EN VI