Search
Close this search box.

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn, tài liệu cho việc quản lý các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm, dịch vụ phần mềm, ưu đãi thuế phần mềm, website, dịch vụ công nghệ thông tin.