Kiến thức kiểm toán cho giám đốc

Giúp cho giám đốc hiểu đúng và vận dụng nghiệp vụ kiểm toán để kiểm soát hoạt động, kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp