Kiến thức kế toán cho giám đốc

Giúp cho giám đốc doanh nghiệp hiểu đúng và vận dụng Hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp hiệu quả để đạt được thành công trong kinh doanh.

EN VI