Quy định pháp luật về kế toán

Các yêu cầu pháp luật về kế toán mà một doanh nghiệp phải tuân thủ là những gì mà người làm giám đốc nên nắm vững để tổ chức quản lý và kiểm soát rủi ro.

Hệ thống Chuẩn mực kế toán