Lưu ý cho doanh nghiệp khi nhận biên bản kiểm tra thuế

– Biên bản kiểm tra thuế: được lập theo mẫu số 04/KTTT – TT 156/2013/TT-BTC và được công bố trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

– Biên bản kiểm tra phải được công bố công khai trước Đoàn kiểm tra và người nộp thuế. Biên bản kiểm tra phải được Trưởng đoàn và người nộp thuế ký vào từng trang, đóng dấu của người nộp thuế (bao gồm cả dấu giáp lai và dấu cuối biên bản.

– Trường hợp còn vướng mắc về cơ chế chính sách phải xin ý kiến cấp trên thì ghi nhận tại biên bản. Khi có văn bản trả lời của cấp trên thì đoàn kiểm tra hoặc bộ phận kiểm tra chịu trách nhiệm lập phụ lục biên bản với người nộp thuế để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp công bố biên bản kiểm tra

  • Trường hợp đã công bố biên bản kiểm tra và người nộp thuế không ký thì chậm nhất trong 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai biên bản kiểm tra, Trưởng đoàn phải lập biên bản vi phạm hành chính, báo cáo quy trình ban hành QĐ XPVPHC theo quy định, đồng thời thông báo yêu cầu người nộp thuế ký biên bản.
  • Nếu người nộp thuế vẫn không ký thì trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố công khai biên bản kiểm tra, Thủ trưởng cơ quan thuế ban hành quyết định xử lý truy thu thuế; xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc kết luận kiểm tra thuế theo nội dung biên bản kiểm tra và dữ liệu, số liệu đã thu thập được trong quá trình kiểm tra
Đọc thêm
Những loại thuế doanh nghiệp phải đóng sau khi thành lập công ty

Trường hợp không công bố được biên bản kiểm tra

  • Trường hợp không công bố được biên bản kiểm tra và người nộp thuế không ký vào b