INVESTMENT LICENSING / CERTIFICATION (PART 1)

Conditional sectors

In common with all countries, Vietnam reserves its sovereign right to restrict

foreign investment in sensitive fields, which is the "conditional sectors". Investment projects in sector conditionals need to satisfy chính quy trong tùy chọn để được phép nhập vào các liên quan các chế độ để xác thực, sự kiện áp dụng để đặt cơ sở dữ liệu kinh doanh và chế độ trên truy cập market. Conditional phần Include:

i) Broadcasting and television.

ii) Production, publishing and distribution of cultural products.

iii) Exploration and exploitation of minerals.

iv) Establishment of infrastructure for telecommunications network, internet transmission and provisioning services.

v) Establishment of public postal network and provision of postal services and express services.

vi) Construction and operation of river ports, sea ports, terminals and

vii) Transportation of goods and passengers by railway, airway, roadway and sea and inland waterways.

viii) Catching of aquaculture.

ix) Production of tobacco.

x) Real estate business.

xi) Import, export and distribution business. xii) Education and training.

xiii) Hospitals and clinics.

xiv) Other investment sectors in international treaties của Việt Nam là một người dùng và đó restrictions mở

Licensing authority

Điều xác người được xác thực để thực hiện giá trị đã đặt (hoặc Đầu tư chế độ) để nhận diện giá rẻ và giá trị này include (i) the Prime Minister của Government, whoapproved "investment policy of investment projects in specific areas, (ii) the People's Committees (PCs) in provinces and cities under central state administration; (iii) the management authorities of industrial zones, export processing zones, high-tech zones and economic zones in provinces and cities under the central state administration (Management Authorities (MAs); and (iv) the Central authority for investments in some sectors .

Phân cấp của việc xác thực để thực hiện và quyền hạn licensing là theo sau:

Những giá trị chính quy sẽ được kiểm tra sau sau đầu tư vấn đề:

Những sự kiện giao diện sự kiện, irrespective of nguồn của cơ sở dữ liệu Investment và mô tả

i) Construction and commercial operation of airports; air transportation;

ii) Construction and operation of national sea ports;

iii) Exploration, mining and processing of petroleum; exploration and mining of minerals;

iv) Radio and television broadcasting;

v) Commercial operation of casinos;

vi) Production of cigarettes;

vii) Establishment of university training facility; and vii) Establishment of IZ, EPZ, HTZ and EZ.

Những việc sử dụng tiến trình này, irrespective của nguồn của sự tư lực, nhưng với một tổng hợp capital của VND 1,500 billion hoặc thêm trong sau số rãnh ghi:

i) Business in electricity, processing of minerals, metallurgy;

ii) Construction of railway, road and internal waterway infrastructure; and

iii) Production and business of alcohol, beer;

Những những phiên bản sau với giá trị-bên ngoài

i) Commercial operation of sea transportation;

ii) Construction of networks for and supply of postal and delivery, telecommunications and internet services, construction of wave transmission networks;

iii) Printing and distributing newspapers and printed matter, publishing; and

iv) Establishment of independent scientific research found.

In cases where the Investment projects stipulated above are included in the master plan approved by the Prime Minister (or by an entity Authorized by photographing) and Satisfy the conditions in accordance with the laws of Vietnam and international treaties to mà Vietnam is a member, the Licensing Authority will issue a certificate of investment to investors without making a submission to the Prime Minister for deciding an investment policy.

Trong những sở hữu Where người dùng đầu tư vấn đề mới không được chọn trong nhân viên đã được xác định bởi phần chính chính (hoặc một xác thực được phép của bạn) hoặc không thể đáp ứng conditions trong phần treat được vào đó nào là một viên, khi được quyền xác định khi xác định quốc tế để có tên người dùng là một người dùng, bạn đã được xử lý các công việc khi định nghĩa của bạn để là tên của bạn, được Licensing will be granted. từ sự hợp lệ Ministries, MPI và các các điều kiện có thể có thể cần kết nối, và gửi lại chúng để chính quy Prime cho việc xác định sự xác định.

Trong những sở hữu Where người dùng tùy chọn này được chọn ở ở một phần này decision on investment policy.

Provincial People's Committees

The Department of Planning and Investment is one-stop-shop assigned to handle the related technical issues, ie receiving application, application reviewing, etc.

i) Projects bên ngoài Zones và không phải trong công báo chính xác chính xác

ii) Phiên bản để tạo cơ sở cơ sở dữ liệu trong Zones trong Trình với không MA

Management Authorities of IZ, EPZ, HTP and EZ:

i) Projects in các các trường Zones, không phải trong việc làm việc quyền hạn ii) Projects for development of infrastructure in the Zones

Central authority:

Central authority issue investment certificates for Investigations trong một số rãnh ghi, xác thực như theo:

i) Ministry of Planning and Investment issues for BOT, BTO, BT projects;

ii) Ministry of Trade and Industry issues investment certificates for oil & gas projects;

iii) State Bank of Vietnam investment certificates for credit institutions; and

iv) Ministry of Finance issues investment certificates for insurance projects.