Công ty có phải đóng BHXH cho lao động thử việc?

Theo quy định của pháp luật thì trong thời gian thử việc người lao động có được công ty đóng bảo hiểm xã hội không ?

EXPERTIS xin trả lời câu hỏi trên như sau:

Trong thời gian thử việc người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Giải thích cho câu trả lời trên:

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Quyết định 959/QĐ-BHXH thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên (kể từ ngày 1/1/2018 là hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên) thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bên cạnh đó, Điều 26, Điều 27 Bộ luật Lao động 2012 quy định, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.

Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc phải có các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này, không bao gồm nội dung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Căn cứ vào quy định trên thì thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc, người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Đọc thêm
Chi phí quảng cáo trên Google, Facebook có được tính vào chi phí của doanh nghiệp không?

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động 2012 thì “Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định”.

EN VI