Doanh nghiệp khoa học công nghệ

Tập hợp các quy định, hướng dẫn, thủ tục đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ và các ưu đãi hỗ trợ về thuế cho DN khoa học công nghệ