Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại từ 01-01-2018

Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017 – Sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự) có hiệu lực vào ngày 01/01 năm 2018, lần đầu tiên quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại.

Trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại

Việt Nam lần đầu tiên quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại được thể hiện tập trung tại Chương XI của BLHS, gồm 16 điều (từ Điều 74 đến Điều 89) và trong 08 điều khác thuộc Phần những quy định chung của Bộ luật cũng như 33 điều thuộc Phần các tội phạm cụ thể của Bộ luật. Đây là điểm đổi mới nổi bật, mang tính đột phá trong chính sách hình sự nước ta, làm thay đổi nhận thức truyền thống về vấn đề tội phạm và hình phạt.

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân là vấn đề mới, hết sức phức tạp, do vậy, để bảo đảm sự thận trọng trong việc quy định chính sách mới, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số nước, BLHS năm 2015 đã xác định rõ giới hạn áp dụng chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo hướng hẹp cả về chủ thể lẫn về loại tội mà pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự…www.expertis.vn

Thế nào là PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

Theo quy định tại Điều 74, Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 74. Pháp nhân

1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

Đọc thêm
Quy định về góp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

d)