Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Ngay từ khi thành lập, hoạt động của VACPA đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tài chính, thể hiện qua việc giao và ủy quyền cho Hội thực hiện một số công việc chuyên môn, quản lý nghề nghiệp. Một trong những quyết định quan trọng được đưa ra trong năm 2005 là Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 chuyển giao cho VACPA một số nội dung công việc quản lý hành nghề kiểm toán. Năm 2007, Bộ Tài chính ra Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ban hành quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán và giao cho Hội kiểm tra trực tiếp các công ty kiểm toán. Đặc biệt từ năm 2008, VACPA đã được Bộ Tài chính ủy quyền thực hiện việc nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam tại Quyết định số 1053/QĐ-BTC ngày 13/5/2008. Phạm vi hoạt động chuyên môn của Hội cũng đã được nêu tại Điều 12 của Luật Kiểm toán độc lập và Điều 4 của Nghị định số 17/2012 NĐ-CP, đã khẳng định vị thế của Hội trong sự phát triển chung của ngành kiểm toán độc lập của Việt Nam.

Hệ thống thuế Việt nam được cải cách toàn diện từ năm 1990. Qua 17 năm thực hiện hệ thống chính sách thuế đã được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế cũng như tương đồng với hệ thống thuế trong khu vực và trên thế giới. Số thu từ thuế ngày càng tăng, chiếm vị trí quan trọng nhất trong tổng số thu ngân sách nhà nước. Những năm gần đây, bộ máy quản lý thuế được nghiên cứu và tiến hành chuyển đổi từ cơ chế cơ quan thuế tính, ra thông báo thuế sang cơ chế đối tượng nộp thuế tự kê khai, tự tính và nộp thuế. Biện pháp quản lý thuế mới đòi hỏi đối tượng nộp thuế hiểu chế độ chính sách thuế và tự giác kê khai nộp thuế.
 

Tham gia tích cực với Nhà nước về chính sách kinh tế – tài chính, về ban hànhcác chế độ, phương pháp, nguyên tắc kế toán và kiểm toán. Chủ động quản lý,tham gia công việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động kiểm toán và hoạtđộng tư vấn kế toán của các công ty Kiểm toán độc lập, của các tổ chức và cánhân kinh doanh dịch vụ kế toán. Chủ động trong việc tổ chức hội thảo, tổ chứchội nghị Kế toán hoặc thông qua hoạt động Câu lạc bộ Kế toán trưởng để thựchiện, tạo điều kiện để các hội viên, các tổ chức thành viên tham gia phản biệnxã hội các chính sách luật pháp của Nhà nước.

Đại diện cho giới Doanh nhân trẻ Việt Nam trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh trong Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Hội viên trước pháp luật và công luận.

EN VI