Ngành thuế đã thanh tra 214 doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Theo số liệu tổng kết của Tổng cục thuế qua đợt thanh tra doanh nghiệp (DN) có giao dịch liên kết, tính đến cuối tháng 7 năm 2019, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 42.784 cuộc kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế. Ngoài ra, số lượng hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã được thực hiện kiểm tra là 219.318 hồ sơ.

Thanh tra DN có giao dịch liên kết

https://www.expertis.vn

Thanh tra 214 DN có hoạt động giao dịch liên kết , số tiền kiến nghị xử lý: 6.748 tỷ đồng

Theo đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt 24.237 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 6.724 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.105 tỷ đồng; giảm lỗ là 16.406 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngành Thuế đã thanh tra 214 DN có hoạt động giao dịch liên kết với số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra là 6.748 tỷ đồng. Cụ thể:

  • Truy thu, truy hoàn và phạt 837 tỷ đồng;
  • Giảm lỗ 2.774 tỷ đồng;
  • Giảm khấu trừ 11 tỷ đồng;
  • Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 3.123 tỷ đồng.

Đồng thời, công tác thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 236 tỷ đồng, giảm lỗ 1.088 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.942 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đề ra trước đó, năm 2019, ngành Thuế phấn đấu thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng DN thuộc diện quản lý thuế. Do đó, ngay từ đầu năm nay, ngành Thuế đã có các biện pháp đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các ngành có rủi ro cao về thuế, có nguy cơ thất thu.

Song song đó, Tổng cục Thuế cũng đang từng bước đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng trong quá trình quản lý và thanh tra, kiểm tra thuế để công tác thanh tra, kiểm tra được minh bạch, hiệu quả.

 

 Leave a Reply