Nâng mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng từ 01/7/2020

Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành quyết định tăng mức nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.
Mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) được điều chỉnh như sau: – Mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm). Hiện hành mức giảm trừ này là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm). – Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Hiện hành mức giảm trừ này là 3,6 triệu đồng/tháng. Với mức tăng giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng, không có nghĩa cá nhân đó chỉ chi tiêu trong khoảng 11 triệu đồng, mà đây chỉ là mức được trừ trước khi tính thuế. Sau khi lấy tiền lương, tiền công trừ đi các khoản BHXH, BHYT, BHTN mà người nộp thuế nộp, trừ đi mức giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo… số còn lại mới là thu nhập làm căn cứ tính thuế TNCN. Theo đó, các mốc thu nhập chưa phải nộp thuế sẽ nâng lên là 11 triệu đồng/tháng (không có người phụ thuộc); 15,4 triệu đồng/tháng (có 1 người phụ thuộc) và 19,8 triệu đồng/tháng (có 2 người phụ thuộc). Như vậy, một bộ phận lớn những người đang nộp thuế TNCN ở bậc 1 (chiếm đến 44% số người nộp thuế TNCN) sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế. Những người có thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng có người phụ thuộc sẽ không phải nộp thuế. Mức nộp thuế TNCN vẫn áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần, thấp nhất là 5% và cao nhất là 35%. Phần còn lại sau thuế TNCN là của người nộp thuế.
Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng) được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.
EN VI