Quy định về chi phí xây dựng nhà ở cho công nhân

Ngày 12/07/2019 vừa qua, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 43/2019/TT-BTC hướng dẫn Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về việc trừ chi phí xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Quy định về chi phí xây dựng nhà ở cho công nhân

https://www.expertis.vn

Điều kiện để chi phí xây dựng nhà ở cho công nhân được đưa vào chi phí

Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định như sau:
“4. Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế là chi phí hợp lý được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.”.

Theo Thông tư Số 43/2019/TT-BTC của Bộ tài chính giải thích rõ, việc các chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp phụ thuộc vào việc các chi phí đầu tư đó có thuộc loại tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định hay không.

Cụ thể hướng dẫn quy định tại Điều 1 của thông tư này như sau:

“Điều 1. Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

1. Các khoản chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

a) Đối với tài sản cố định: Được tính vào giá trị công trình và trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện là tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

b) Đối với chi phí (trừ trường hợp nêu tại điểm a Khoản 1 Điều này):

Được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Ưu đãi đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan.”

Như vậy, những chi phí xây dựng nhà ở cho công nhân, thậm chí là những công trình văn hóa, thể thao phục vụ cho các nhu cầu khác của công nhân đều được đưa vào chi phí mà không phân biệt nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn từ các quỹ phúc lợi.

Thông tư 43/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 26/08/2019. Các chi phí liên quan nhà ở của công nhân tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế phát sinh từ ngày 10/07/2018 áp dụng theo Khoản 4, Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP và được áp dụng các quy định tại Thông tư này.Leave a Reply