Quy định về góp vốn vào doanh nghiệp

18 Th8 Quy định về góp vốn điều lệ

Quy định về góp vốn điều lệ hiện hành cho phép góp vốn bằng tiền mặt hay phải góp vốn qua ngân hàng. Hướng dẫn dưới đây sẽ làm rõ và hướng dẫn cách áp dụng đúng luật.

Quy định về góp vốn điều lệ

Quy định về góp vốn điều lệ

Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định

“Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

a) Thanh toán bằng Séc;

b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

3. Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.”

Xem toàn văn thông tư 09/2015/TT-BTC Thông tư 09 hướng dẫn về góp vốn vào doanh nghiệp

Xem toàn văn Nghị định 222/2013/NĐ-CP Nghi dinh 222_2013_ND-CP

Công văn số 786/TCT-CS ngày 01/03/2016 của Tổng Cục thuế hướng dẫn:

” Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05-2015/Bolt-KT ngày 25/12/2015 của Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển hỏi về giao dịch góp vốn bằng tiền mặt và thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ cung ứng giảng viên ngoại ngữ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quy định về thanh toán bằng tiền mặt.

Tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ v thanh toán bằng tiền mặt quy định:

Điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp

1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.”

Căn cứ quy định trên thì các doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt khi góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Quy định trên không áp dụng bắt buộc đối với cá nhân khi góp vốn vào doanh nghiệp.”

Xem toàn văn công văn 786/TCT-CS Công văn 786_TCT-CS của TCT hướng dẫn góp vốn vào doanh nghiệp

Như vậy, doanh nghiệp có thể áp dụng Quy định về góp vốn điều lệ như sau:

 • Doanh nghiệp dùng vốn mình góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác: Không dùng tiền mặt
 • Cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp: Có thể dùng tiền mặt hoặc qua ngân hàng

Lời khuyên khi áp dụng Quy định về góp vốn điều lệ

Tuy rằng có thể góp vốn bằng tiền mặt vào doanh nghiệp, tuy nhiên việc góp vốn bằng tiền mặt làm phát sinh các vấn đề sau:

 • Phải kiểm số tiền lớn
 • Có thể rủi ro tiền giả
 • Phải lưu trữ phiếu thu thật kỹ, nếu mất mát sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp khi chứng minh góp vốn đủ với cơ quan thuế, nhà nước, cổ đông
 • Chữ ký phải kiểm tra chính xác trên phiếu thu, phải đủ 5 chữ ký
 • Nếu Công ty có 1 thành viên thì tính tin cậy không cao
 • Việc lưu giữ số tiền lớn bên ngoài gặp rủi ro
 • Nếu phải kiểm toán thì việc chứng minh số tiền góp vốn là rất phức tạp và khó khăn
 • Độ tin cậy thấp

Với những rủi ro nêu trên, việc quyết định nhận góp vốn bằng tiền mặt là cần xem xét kỹ càng.

Nếu việc góp vốn tiền mặt không thực hiện đúng dẫn đến không được chấp nhận là đã góp đủ vốn gây hậu quả gì cho doanh nghiệp:

 • Không được tính lãi vay vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu chưa góp đủ vốn điều lệ
 • Vi phạm luật doanh nghiệp về góp vốn
 • Không thể chứng minh năng lực tài chính với đối tác, cổ đông
Chia sẻ !