Tổng cục thuế: Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2017

Năm 2016, ngành Thuế đã triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế cho tất cả cơ quan thuế các cấp theo ứng dụng công nghệ thông tin phân tích rủi ro của người nộp thuế. Việc áp dụng quản lý rủi ro trong công tác lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đã góp phần nâng cao tính khoa học, linh hoạt, chính xác cao, giảm rất lớn về khối lượng công việc và thời gian lập kế hoạch, lựa chọn đúng người nộp thuế có rủi ro để tiến hành thanh tra, kiểm tra. Để đảm bảo xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2017 kịp thời, đúng định hướng của Bộ Tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra thuế của toàn ngành, Tổng cục Thuế có Công văn số 4990/TCT-TTr ngày 27/10/2016, đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và toàn bộ các Chi cục Thuế trực thuộc triển khai xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 theo mục tiêu sau:

Kế hoạch thanh tra doanh nghiệp 2017

Thứ nhất, kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế năm 2017 của các Cục Thuế phải đạt tối thiểu 18% số lượng người nộp thuế đang hoạt động thuộc diện quản lý thuế.

Thứ hai, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 theo đánh giá rủi ro phải được thực hiện trên cơ sở áp dụng ứng dụng phân tích thông tin rủi ro của người nộp thuế để lựa chọn người nộp thuế có rủi ro về thuế từ cao đến thấp đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Đọc thêm
Nâng mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng từ 01/7/2020

Thứ ba, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 theo chuyên đề phải được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu lựa chọn các chuyên đề và từng doanh nghiệp gắn với mỗi chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

Thứ tư, kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế cấp dưới phải đảm bảo nguyên tắc tránh chồng chéo, trùng lắp với kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế cấp trên và kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính.

Thứ năm, khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế trên nguyên tắc rủi ro, các đơn vị cần lưu ý tập trung thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra (từ 5 năm trở lên), tránh tình trạng hiện nay có doanh nghiệp năm nào cũng được thanh tra, kiểm tra và có doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra.

 

Kế hoạch thanh tra 2017

Để việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra vừa đảm bảo, chính xác, chất lượng, hiệu quả và phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tài chính, đồng thời phải đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp với kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế cấp trên và kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính. Vì vậy, khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017, cần lưu ý:

Đọc thêm
Nâng mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng từ 01/7/2020

Đối với thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng: Tập trung nguồn lực thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Quản lý thuế. Theo đó, việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế phải lựa chọn các doanh nghiệp hoàn thuế có rủi ro, chủ yếu là các doanh nghiệp có hoàn thuế lớn, phát sinh hoàn thuế bất thường, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền… và đảm bảo yêu cầu thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 20% số quyết định hoàn phát sinh trong năm, trong đó phải thực hiện thanh tra, kiểm tra hoàn trong thời gian 1 năm kể từ khi có Quyết định hoàn đối với trường hợp quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 41 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Đối với lựa chọn các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro trong sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp: Các Cục Thuế có thể tham khảo các tiêu chí nhận dạng các doanh nghiệp có khả năng in, phát hành, mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để bổ sung bộ tiêu chí phân tích rủi ro lựa chọn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017.

Đối với kiểm tra thuế, quy trình kiểm tra thuế có quy định số lượng người nộp thuế đưa vào kế hoạch, chuyên đề hàng năm đạt tối thiểu 60% nhiệm vụ kiểm tra được giao. Do đó, cơ quan thuế căn cứ nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch kiểm tra tối thiểu 60% nhiệm vụ kiểm tra được giao nhưng không nên xây dựng 100% mà phải giành một phần nhiệm vụ kiểm tra để thực hiện kiểm tra đột xuất phát sinh trong năm, tránh tình trạng như hiện nay một số Cục Thuế xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm 100% và trong năm phát sinh kiểm tra đột xuất nên phải điều chỉnh giảm kế hoạch số lượng doanh nghiệp rất lớn.

Đọc thêm
Nâng mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng từ 01/7/2020

Đối với các trường hợp thanh tra đột xuất phát sinh trong năm như thanh tra sau kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; quyết toán giải thể, chuyển đổi cổ phần hóa; doanh nghiệp phá sản, có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, … thì khi đánh giá kết quả công tác thanh tra năm, các Cục Thuế được tính trừ tương ứng vào kế hoạch thanh tra năm đã được phê duyệt.

Như vậy, căn cứ nội dung định hướng lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017, Tổng cục Thuế yêu cầu Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện triển khai đảm bảo thời gian cũng như chất lượng kế hoạch.

www.expertis.vn

 

 

EN VI