Tổng cục thuế: Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2017

Năm 2016, ngành Thuế đã triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế cho tất cả cơ quan thuế các cấp theo ứng dụng công nghệ thông tin phân tích rủi ro của người nộp thuế. Việc áp dụng quản lý rủi ro trong công tác lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đã góp phần nâng cao tính khoa học, linh hoạt, chính xác cao, giảm rất lớn về khối lượng công việc và thời gian lập kế hoạch, lựa chọn đúng người nộp thuế có rủi ro để tiến hành thanh tra, kiểm tra. Để đảm bảo xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2017 kịp thời, đúng định hướng của Bộ Tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra thuế của toàn ngành, Tổng cục Thuế có Công văn số 4990/TCT-TTr ngày 27/10/2016, đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và toàn bộ các Chi cục Thuế trực thuộc triển khai xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 theo mục tiêu sau:

Kế hoạch thanh tra doanh nghiệp 2017

Thứ nhất, kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế năm 2017 của các Cục Thuế phải đạt tối thiểu 18% số lượng người nộp thuế đang hoạt động thuộc diện quản lý thuế.

Thứ hai, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 theo đánh giá rủi ro phải được thực hiện trên cơ sở áp dụng ứng dụng phân tích thông tin rủi ro của người nộp thuế để lựa chọn người nộp thuế có rủi ro về thuế từ cao đến thấp đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Đọc thêm
Nâng mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng từ 01/7/2020

Thứ ba, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 theo chuyên đề phải được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu lựa chọn các chuyên đề và từng doanh nghi