Cập nhật một số định hướng về quản lý thuế

Ngày 06/06/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Một số định hướng về quản lý thuế

Một số định hướng về quản lý thuế

Trong lĩnh vực tài chính và thuế một số giải pháp, nhiệm vụ nêu lên trong Chỉ thị như:

– Rà soát, đề xuất sửa đổi quy định về quản lý thuế, hải quan theo hướng liên thông giữa các bộ, cơ quan liên quan để giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí thực hiện cho doanh nghiệp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch xây dựng dự án Luật sửa các luật về thuế trong Quý III năm 2017.

– Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với hộ kinh doanh lớn; chống thất thu đối với hộ khoán; nghiên cứu, đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trong Quý III năm 2017.

– Xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn nền kinh tế, trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2017.

Đọc thêm
Nâng mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng từ 01/7/2020

– Thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức điện tử đạt cấp độ 4, đạt tối thiểu 70% về số thủ tục, 70% về số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng giải quyết trong cuối Quý IV năm 2017; nâng cao hiệu lực hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia theo hướng liên thông, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ thông tin, hoàn thành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2017.

Doanh nghiệp cần nắm bắt kịp thời các định hướng của nhà nước để có sự điều chỉnh thích hợp.

 

Xem toàn bộ:  Chỉ thị số 26/CT-TTg 

 

EN VI