Cập nhật mới nhất Giao dịch điện tử về Thuế 2019 của doanh nghiệp

Nhằm tạo điều kiện cho công tác triển khai, phổ biến cho cán bộ thuế và người nộp thuế biết và áp dụng đúng những nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC, Tổng cục Thuế đã tổng hợp những điểm mới này qua Công văn 4409/TCT-KK để giới thiệu những quy định mới trong công tác giao dịch điện tử về thuế của doanh nghiệp. Qua đây, Expertis sẽ tóm tắt nội dung những Cập nhật mới nhất Giao dịch điện tử về Thuế 2019 của doanh nghiệp.

Luật quản lý thuế

https://www.expertis.vn

 

Trong đó, những nội dung liên quan đến công việc, nghiệp vụ hàng ngày liên quan đến giao dịch thuế của doanh nghiệp cần quan tâm hàng đầu bao gồm:

Thời gian nộp hồ sơ thuế

– Từ 05/11/2019:

+ Quy định rõ về thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế điện tử (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế)

Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.

a) Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử

Là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (theo mẫu số 01-1/TB-TĐT).

b) Đối với hồ sơ khai thuế điện tử

Là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT).

c) Đối với chứng từ nộp thuế điện tử

Là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận chứng từ nộp thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (theo mẫu số 01-1/TB-TĐT).

d) Đối với hồ sơ hoàn thuế điện tử

Là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT).

+ Căn cứ để cơ quan thuế (CQT) tính thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế (NNT).

Ngày nộp thuế điện tử được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

 

Thêm quy định về việc cấp tài khoản khi giao dịch

– Từ 05/11/2019:

+ Người nộp thuế được cấp một tài khoản chính để thực hiện đầy đủ các giao địch điện tử (GDĐT) với CQT;

+ Người nộp thuế được sử dụng tài khoản chính để đăng ký thêm một hoặc một số tài khoản phụ qua chức năng trên Cổng TTĐT của TCT.

 

Điều kiện để cá nhân thực hiện GDĐT với CQT

– Từ 05/11/2019:

Cá nhân thực hiện GDĐT với CQT bằng mã xác thực GDĐT phải là cá nhân đã có mã số thuế.

 

Thời hạn TCT trả Thông báo 01-1/TB-TĐT (ĐKT điện tử) cho NNT

– Từ 05/11/2019:

Chậm nhất 15 phút sau khi tiếp nhận hồ sơ ĐKT điện tử.

 

Sửa đổi thời hạn CQT kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận trong trường hợp hồ sơ ĐKT lần đầu có sai sót

– Từ 05/11/2019: 02 ngày làm việc.

 

Về việc trả thông báo của CQT sau khi nhận được hồ sơ ĐKT

– Từ 05/11/2019: chỉ thông báo cho NNT đối với hồ sơ đăng ký thuế sau khi kiểm tra có sai sót.

 

Về trường hợp hồ sơ ĐKT bản giấy không khớp với bản điện tử

– Từ 05/11/2019: Nếu thông tin trên hồ sơ bằng bản giấy đầy đủ, chính xác, CQT giải quyết theo hồ sơ giấy, NNT không phải nộp lại hồ sơ điện tử.

 

Thời hạn trả thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử cho NNT

– Từ 05/11/2019: Chậm nhất 15 phút sau khi nhận hồ sơ.

 

Thời hạn CQT kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận trong trường hợp hồ sơ ĐK thay đổi thông tin ĐKT có sai sót

– Từ 05/11/2019: 02 ngày làm việc.

Download bản Full Thông tư 66/2019/TT-BTC _ Cập nhật mới nhất Giao dịch điện tử về Thuế 2019 của doanh nghiệp:

Tại đâyLeave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
English Vietnamese