Luật BHXH năm 2019: Quy định về các khoản Tính đóng và Không tính BHXH bắt buộc

Có rất nhiều doanh nghiệp thắc mắc về các khoản thu nhập nào sẽ tính đóng BHXH bắt buộc, khoản thu nhập nào thì không tính đóng BHXH bắt buộc trong năm 2019. Hơn nữa, năm 2019 là, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 530/BHXH-BT về việc rà soát, khai thác, kiểm soát phát triển người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp. Đồng thời tăng cường tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất trong năm 2019. (Cơ quan thuế rà soát người tham gia bhxh) .Vì vậy, việc xác định đúng các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc là một trong các vấn đề mà doanh nghiệp phải cập nhật và tuân thủ đúng theo quy định Luật BHXH năm 2019.

Luật BHXH năm 2019

Luật BHXH năm 2019 - CTY KIỂM TOÁN EXPERTIS

Các quy định trên Căn cứ vào:

– Luật BHXH 2014; Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH về BHXH bắt buộc;

– Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;

– Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;

– Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

http://www.expertis.vn