Từ 20/5/2022, doanh nghiệp có thể vay ngân hàng với mức lãi suất 2%

Ngày 20/5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 31 ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh từ ngân sách nhà nước. Nghị định này quy định việc hỗ trợ đối với các khoản vay bằng đồng Việt Nam phát sinh từ hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại (NHTM) đối với khách hàng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022.

Trường hợp được hưởng hỗ trợ gói vay với lãi suất 2%

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hưởng hỗ trợ (gọi là khách hàng) vay ngân hàng với mức lãi suất 2% theo Nghị định 31 thuộc một trong các trường hợp có mục đích sử dụng nguồn vốn vay như sau:

  • Thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy hải sản (A), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), giáo dục và đào tạo (P), xuất bản phần mềm (J582), lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63).
  • Các hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên loại trừ các hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản (L) quy định tại mã ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
  • Thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Điều kiện được hưởng hỗ trợ lãi suất từ các khoản vay

Khách hàng đề nghị được hỗ trợ lãi suất cần đáp ứng được các điều kiện vay vốn về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem thêm: Điều kiện vay vốn ngân hàng

Khoản vay bằng đồng Việt Nam, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích theo quy định và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác. Thực hiện ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023.

Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất là những trường hợp:

  • Khoản vay có nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả thì khoản vay sẽ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ trả nợ lãi tiếp theo.
  • Khoản vay được gia hạn nợ thì thời gian gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất.

Quy định về mức hỗ trợ lãi suất

Mức lãi suất hỗ trợ

Mức lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế. Đến thời điểm trả nợ lãi của từng kỳ hạn, NHTM thực hiện giảm số lãi tiền vay phải trả bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ trong kỳ cho khách hàng theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa NHTM và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.

Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực 20/5/2022 đến ngày 31/12/2023 tại các kỳ hạn trả nợ lại. NHTM dừng hỗ trợ lãi suất sau ngày 31/12/2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ) được thông báo, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Bên cạnh đó, Nghị định nêu rõ việc hỗ trợ phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng đối tượng, mục đích, tránh trục lợi chính sách. NHTM thực hiện đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng.

Đăng ký cập nhật?