Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế

Ngày 12/8 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 5454/NHNN-TTGSNH gửi tới các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu về việc thực hiện phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế theo đúng quy định của Chính phủ.

Yêu cầu các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

Trước đó, Tổng cục Thuế đã có công văn đề nghị các ngân hàng thương mại (NHTM), chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin về tài khoản của người nộp thuế theo Nghị định 126/2020 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Căn cứ theo công văn của Tổng Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phối hợp với cơ quan Thuế theo quy định tại:

  • Luật Quản lý thuế 2019 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trong cung cấp thông tin người nộp thuế
  • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, ngân hàng cung cấp các thông tin như giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch của người nộp thuế theo đề nghị của cơ quan thuế. Cơ quan thuế sử dụng thông tin này phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn cho thông tin tài khoản của người nộp thuế
  • Nghị định 117/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nguyên tắc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và cơ quan nhà nước.
  • Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về cung cấp thông tin theo đúng quy định.

5 quy định pháp luật quan trọng trong công văn của Ngân hàng Nhà nước

Trong Công văn số 5454/NHNN-TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước nêu rõ các điều luật liên quan tới việc yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin phối hợp với cơ quan quản lý thuế theo đúng quy định:

Thứ nhất : Khoản 2 Điều 27 bộ Luật Quản lý thuế 2019 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của NHTM trong việc cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản; Điểm a khoản 2 Điều 98 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về trách nhiệm của NHTM trong việc cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản người nộp thuế; Điều 129 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về cưỡng chế, phong tỏa tài khoản thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Thứ hai : Điều 30 Nghị định 126 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của NHTM, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Khoản 4 Điều 31 Nghị định 126 quy định về trách nhiệm của tổ chức tín dụng nơi tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế mở tài khoản.

Thứ ba : Tại Nghị định 117, Điều 4 quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng; Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 quy định về hình thức, thời hạn, trình tự, thủ tục và hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin; Khoản 9 Điều 10 quy định về thẩm quyền ký văn bản của các đơn vị thuộc Cơ quan quản lý thuế yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng; Điểm a khoản 1 Điều 11 quy định các trường hợp cần cung cấp thông tin khách hàng; Khoản 2 Điều 14 quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Điều 15 quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, các tổ chức khác, cá nhân có liên quan trong việc yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng.

Thứ tư : Điều 81 thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có liên quan mua hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung cấp nước ngoài.

Thứ năm: Công văn 1305/TCT-KK ban hành ngày 26/4/2022 của Tổng Cục Thuế yêu cầu về việc triển khai cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế theo quy định tại Nghị định 126, trong đó, hướng dẫn các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 30 Nghị định 126.

EN VI