Gấp rút triển khai và hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH

Một trong những nội dung tại Quyết định số 357/QĐ-BHXH về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH ( Bảo hiểm xã hội ), BHTN ( Bảo hiểm thất nghiệp ) giai đoạn 2019 – 2021.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

– Chỉ tiêu bao phủ BHXH ( Bảo hiểm xã hội ) trong năm 2019 phải đạt 32,3%, hai năm tiếp theo là 33,9% và 35,6%;

– Chỉ tiêu bao phủ BHTN ( Bảo hiểm thất nghiệp ) trong năm 2019 phải đạt 27,3%, năm 2020 đạt 28,6% và năm 2021 đạt 29,8%.

chỉ tiêu bao phủ BHXH

Chỉ tiêu bao phủ BHXH phải hoàn thành 32,3%

Để đạt mục tiêu đã đề ra cần phải quán triệt cách thức thực hiện như:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội của các tỉnh thành phố tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội hằng năm, đồng thời đề xuất ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực hiện có để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện.

Đọc thêm
Tiêu điểm đầu tư 2019: Thủ tục góp vốn, rút vốn, vay của nhà đầu tư nước ngoài

Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người tham gia lao động, tiền lương của DN đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHTN.

Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Phân tích, đối chiếu, rà soát dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp với dữ liệu cơ quan Bảo hiểm xã hội đang quản lý, để xác định số lao động thuộc diện tham gia, chưa tham gia.

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp để đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đúng luật pháp. Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Triển khai mở rộng mạng lưới đại lý thu, phải bảo đảm mỗi Thôn – Bản – Tổ dân phố có ít nhất 1 điểm thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền thông tin rộng rãi nhằm phát triển thêm người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bằng nhiều phương án.

6 tháng 1 lần định kỳ tổ chức đánh giá tổng thể kết quả đạt được theo chỉ tiêu BHXH, BHTN đã được giao tại địa phương, đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hoàn thành chỉ tiêu, đồng thời thông báo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Đọc thêm
Ngành thuế 2019: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT một cách nhanh chóng, đầy đủ và tuân thủ đúng pháp luật.

 

www.expertis.vn