Các điều kiện để DN vừa và nhỏ (SME) được vay vốn 7 năm

SME được vay vốn 7 năm - KIỂM TOÁN EXPERTIS

Ngày 10/5/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DN vừa và nhỏ (gọi tắt là Quỹ). Một trong những nội dung quan trọng là cho phép DN vừa và nhỏ (SME) khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn từ Quỹ với thời hạn tối đa 7 năm nếu đáp ứng đủ các điều kiện như quy định, quy định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.

Các điều kiện cần để SEM có thể vay vốn  với thời hạn 7 năm:

Một là, DN có tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng (căn cứ Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ 2017);

Hai là, chủ sở hữu DN phải có nguồn vốn ít nhất 20% tổng vốn đầu tư của dự án, phương án sản xuất kinh doanh;

Ba là, DN có dự án hoặc kế hoạch sản xuất, kinh doanh khả thi;

Bốn là, DN phải thỏa các yêu cầu về bảo đảm tiền vay;

Năm là, phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án/kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Trong trường hợp, các dự án hay kế hoạch sản xuất, kinh doanh của SME đã được các ngân hàng thương mại cho vay trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành do Quỹ ủy thác thì vẫn được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết theo quy định tại Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển SME cho đến hết thời hạn ủy thác cho vay.

Song song đó, Quỹ Phát triển SME vẫn tiếp tục áp dụng chế độ kế toán theo quy định hiện hành đối với Quỹ Đầu tư phát triển địa phương đến khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nghị định cũng quy định mức lãi suất khi SME khởi nghiệp sáng tạo vay vốn từ Quỹ. Theo đó, các DN này sẽ được vay với mức lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại (so sánh lãi suất của 04 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ).

Bên cạnh đó, mỗi dự án/phương án được áp dụng mức cho vay tối đa 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án/phương án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một SME không quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ.

Quỹ cũng sẽ tiếp tục thực hiện chế độ tiền lương, thưởng đối với người quản lý và người lao động theo quy định tại:

– Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

– Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về tiền lương, thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

– Thông tư số 38/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao đối với Quỹ Phát triển SME đến khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

http://www.expertis.vn