Kế hoạch kiểm toán 2018 của Kiểm toán nhà nước

Ngày 4/12/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký và ban hành Quyết định số 1785/QĐ-KTNN về “Kế hoạch kiểm toán năm 2018” của Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Kế hoạch Kiểm toán 2018 của kiểm toán nhà nước
Kế hoạch Kiểm toán 2018 của kiểm toán nhà nước

Xem toàn văn: 1785.QD.KTNN Kế hoạch kiểm toán 2018 của Kiểm toán nhà nước


Kế hoạch kiểm toán 2018

Theo đó, năm 2018, KTNN sẽ bám sát các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước, tăng cường kiểm toán hoạt động để đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của pháp luật; gia tăng hiệu lực của các kết luận và kiến nghị kiểm toán; tiếp tục nâng cao năng lực cơ quan KTNN, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, Kiểm toán viên nhà nước.

Tập trung kiểm toán chuyên đề về công tác quản lý thuế, kê khai nộp thuế, chống thất thu thuế …

  • Trong Kế hoạch kiểm toán năm 2018, KTNN sẽ đẩy nhanh việc triển khai các cuộc kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương, kịp thời cung cấp thông tin cho Hội đồng nhân dân địa phương phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 theo quy định.
    Ngoài việc tiếp tục triển khai thực hiện kiểm toán chuyên đề liên quan đến công tác quản lý thuế, kê khai nộp thuế, chống thất thu thuế, KTNN sẽ đưa nội dung kiểm toán công tác quản lý thuế, kê khai, nộp thuế, chống khai man, trốn thuế thành nội dung kiểm toán trọng yếu trong các cuộc kiểm toán liên quan đến thu ngân sách nhà nước thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2018.
  • Bên cạnh đó, KTNN tiếp tục tập trung kiểm toán đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, các dự án, công trình lớn được dư luận xã hội và cử tri cả nước quan tâm.
  • KTNN tập trung kiểm toán việc quản lý, điều hành NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công và các văn bản liên quan. Kiểm toán việc đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước và từng địa phương, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, trong đó tập trung vào 03 trọng tâm:
  • Kiểm toán việc thực hiện tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công gắn với cơ cấu lại tài chính công, cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công.
Đọc thêm
GDP Việt Nam Quý 2/2020 không tăng trưởng âm như dự báo

Thực hiện trên 200 cuộc kiểm toán trong năm 2018

Năm 2018, KTNN sẽ thực hiện trên 200 cuộc kiểm toán, ngoài 65 cuộc kiểm toán ngân sách Nhà nước và ngân sách địa phương năm 2017, KTNN sẽ thực hiện cuộc kiểm toán chuyên đề lớn về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 tại Tổng cục Thuế và Cục thuế 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, KTNN sẽ triển khai: 09 cuộc kiểm toán hoạt động; 23 cuộc kiểm toán chuyên đề; 50 cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư; 33 cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2017 tại các Tổng công ty Nhà nước, các ngân hàng; 14 cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực quốc phòng; 08 cuộc kiểm toán lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng.


Giảm chồng chéo giữa hoạt động thanh tra, kiểm toán

Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ trong quá trình xây dựng Kế hoạch kiểm toán và Kế hoạch thanh tra năm 2018, trước khi ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2018, KTNN đã chủ động phối hợp, rà soát với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải về các kế hoạch thanh tra và đã điều chỉnh giảm 07 cuộc kiểm toán do trùng với các kế hoạch thanh tra đã ban hành.
Trong quá trình triển khai thực hiện kiểm toán năm 2018, KTNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương trong việc sử dụng các kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã thực hiện; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc KTNN sớm ban hành danh mục đơn vị, đầu mối kiểm toán chi tiết và phối hợp với Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các Thanh tra chuyên ngành căn cứ Kế hoạch kiểm toán 2018 của KTNN và Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ để xây dựng kế hoạch thanh tra của mình, tránh chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động kiểm toán với các hoạt động thanh tra của Thanh tra chuyên ngành.

Đọc thêm
Doanh nghiệp mới thành lập được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên

https://expertis.vn/kiem-toan-bao-cao-tai-chinh/

https://expertis.vn/kiem-toan/dich-vu-tu-van-giao-dich-lien-ket/

EN VI