Các công cụ trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Các quy tắc quản lý

Các chế định về tổ chức và hoạt động cùng các nội quy, quy tắc quản lý nguồn lực của doanh nghiệp, bao gồm các quy định quản lý, chính sách về tài chính, kế toán, các quy tắc về quản lý và khai thác nguồn thu, phân bổ, sử dụng, bảo vệ tài sản, quy chế chi tiêu và hạch toán

Doanh nghiệp cần phải cụ thể hóa các chế độ, chính sách và kế hoạch tài chính của mình thành những quy tắc, nội quy để chỉ dẫn và khuôn khổ hóa mọi hoạt động, nhất là các hoạt động liên quan đến sự hình thành và sử dụng nguồn lực tài chính. Các quy tắc cũng luôn phải được đổi mới, cập nhật kịp thời với các quy định của môi trường pháp luật.

Kế hoạch tài chính

Các bộ phận trọng tâm của kế hoạch tài chính là kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch đầu tư tài chính, kế hoạch phân bổ, sử dụng nguồn lực, dự toán chi phí cho sản xuất kinh doanh, kế hoạch vay nợ và trả nợ, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, việc lập các quỹ dự phòng…

Các công cụ tiền tệ

Muốn quản trị tài chính tốt, phải đặc biệt am hiểu và sử dụng linh hoạt các công cụ tiền tệ, các thước đo về giá trị, dự đoán sự biến động của thị trường tài chính. Đây là những tác nghiệp trong hoạt động quản trị chỉ được thực hiện khi nhà quản trị, am hiểu thị trường, giá cả, am hiểu thước đo chi phí và thu nhập liên quan đến doanh nghiệp, phát huy thế và lực của doanh nghiệp, né tránh và hạn chế các thua thiệt khi thị trường biến động.

Đòn bẩy kinh tế

Lợi ích kinh tế là động lực chính yếu giúp các chủ thể tích cực tham gia vào quá trình kinh tế, làm nảy sinh doanh lợi và tạo ra lợi ích cho cộng đồng và bản thân từng người.

Sử dụng các đòn bẩy kinh tế, đặc biệt là đòn bẩy tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi và sự quan tâm chăm sóc đến người lao động thực sự, sẽ đưa lại động lực to lớn cho sản xuất kinh doanh. Nhà quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính nên am hiểu và sử dụng thuần thục công cụ này.

Muốn sử dụng tốt đòn bẩy lợi ích, phải công khai, minh bạch, dân chủ và thực sự công bằng, tránh sự tùy tiện, lạm dụng. 

Phân tích tài chính

Việc thường xuyên phân tích tài chính, nêu ra các tiêu chí về tình hình và kết quả sử dụng nguồn tài lực trong kinh doanh sẽ làm cho tài chính luôn bám sát mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Phân tích tài chính chỉ đạt tới kết quả khi nó dựa trên một hệ thống phương pháp khoa học, dựa vào các nguồn tài liệu và thông tin tin cậy, xác thực. 

Phân tích tài chính tốt sẽ giúp hiệu chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản trị doanh nghiệp, hướng tới hiệu quả cao và bền vững.

Hệ thống kiểm soát nội bộ

Hệ thống kiểm soát nội bộ là công cụ thường xuyên, được cài đặt vào trong toàn bộ các thiết chế quản trị, được duy trì đều đặn và được thực hiện theo những quy tắc, chuẩn mực, giúp cho việc kiểm soát các dòng tiền vào, ra, các hoạt động thu, chi một cách chặt chẽ và hiệu lực.

Hệ thống quản lý và cung cấp thông tin kinh tế - tài chính

Ngày nay, thông tin chính thức là một nguồn lực hết sức quan trọng của doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin là nền tảng của quản trị, nhà quản trị không thể làm gì khi không có thông tin chính xác. Họ chỉ có thể đánh giá, nhận xét, ra các quyết định khi có đầy đủ các thông tin đích thực, khách quan, đủ tin cậy.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy, tổ chức công tác hạch toán kế toán và hạch toán nghiệp vụ, xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về tài chính, kinh tế, về thị trường là điều kiện tối cần thiết giúp cho công tác quản trị tài chính phát huy hiệu quả quản trị.

Powered by BetterDocs

EN VI