Nghị định 143/2018/NĐ-CP: Hướng dẫn đóng BHXH cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

TÓM TẮT NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH 143/2018/NĐ-CP

V/v BHXH bắt buộc đối với Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Download nghị định 143/2018/NĐ-CPhttps://goo.gl/gS1NpE

Nghị định 143/2018/NĐ-CP Người nước ngoài làm việc tại việt nam - BHXH cho người nước ngoài

Hướng dẫn đóng BHXH cho người nước ngoài

1. Đối tượng tham gia

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hơp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Trừ các đối tượng sau đây sẽ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

-Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

-Người lao động đã đủ tuổi hưu theo quy định

2. Mức đóng và mức tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội

Mức đóng bảo hiểm xã hội và thời gian áp dụng:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được quy định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp lao động. Mức lương tham gia bảo hiểm tối đa 20 tháng lương cơ sở theo quy định Chính phủ.

3. Chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động nước ngoài có đầy đủ quyền lợi về chế độ bảo hiềm xã hội như: ốm đau, thai sản, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.

Người lao động nước ngoài được hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong các trường hợp sau:

  • Đủ độ tuổi lương hưu theo quy định mà chưa đóng đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội
  • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế
  • Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam
  • Người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì với mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động nước ngoài được hưởng 02 tháng bình quan tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Nghị định này và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.English Vietnamese