Công cụ tra cứu Chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

Công cụ tra cứu Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN03/10/2017

Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định...

Xem thêm
Expertis Văn bản mới

Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ02/10/2017

Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi,...

Xem thêm
Chế độ kế toán doanh nghiệp Thông tư 200/2014/TT-BTC

Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp22/08/2017

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2015 thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Đây là công cụ tra cứu nhanh hệ thống tài khoản và cách hạch toán chi...

Xem thêm