Từ 01-06-2017 quy định nội dung và cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam

Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung và cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam.

Từ 01-06-2017 quy định nội dung và cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam
1. Những nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa

Nghị định 43/2017 quy định nhãn hàng hóa phải thể hiện những nội dung sau:

– Tên hàng hóa;

– Xuất xứ hàng hóa;

– Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

– Những nội dung khác tùy vào tính chất loại hàng hóa.

2. Ngày sản xuất, hạn sử dụng được ghi trên nhãn hàng hóa

Theo quy định tại Nghị định 43/CP, ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

Trường hợp bắt buộc phải ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng mà nhãn hàng hóa đã ghi ngày sản xuất thì được phép ghi hạn sử dụng là khoảng thời gian kể từ ngày sản xuất, nếu nhãn hàng hóa đã ghi hạn sử dụng thì được phép ghi ngày sản xuất là khoảng thời gian trước sử dụng.

Đối với hàng hóa được san, chiết, đóng gói thì theo quy định tại Nghị định 43 năm 2017 phải thể hiện ngày san, chiết, đóng gói và hạn sử dụng được tính từ ngày sản xuất.