Trình tự và thủ tục kiểm tra thuế – Phần 1

Bước 1: Ban hành quyết định kiểm tra thuế

Nhận quyết định kiểm tra thuế

  • Quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (mẫu số 03/KTTT – TT 156/2013/TT-BTC) phải được gửi cho người nộp thuế chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành.
  • Trường hợp khi nhận được quyết định, người nộp thuế đề nghị hoãn thì phải có văn bản, trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ quan thuế sẽ thông báo chấp nhận hay không chấp nhận (Mẫu số 06/QTKT)..www.expertis.vn

Trường hợp bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế

  • Trường hợp kiểm tra theo thông báo giải trình nhưng người nộp thuế  không giải trình hoặc không chứng minh số thuế đã khai là đúng thì trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc trước thời điểm công bố quyết định mà người nộp thuế chứng minh được với cơ quan thuế số thuế đã khai là đúng hoặc nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt phải nộp theo tính toán của cơ quan thuế, thì cơ quan thuế ban hành quyết định bãi bỏ quyết định kiểm tra theo mẫu số 19/KTTT – TT 156/2013/TT-BTC.
  • Trường hợp người nộp thuế đã bỏ địa điểm kinh doanh, hoặc người đại diện theo pháp luật vắng mặt trong thời gian dài bởi lý do bất khả kháng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang điều tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế thì cơ quan thuế ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định kiểm tra thuế theo mẫu số 19/KTTT
Đọc thêm
Đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải đóng thuế

 

Xem thêm: Trình tự và thủ tục kiểm tra thuế – phần 2