Thuế – Lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. thuế môn bài của văn phòng đại diện

https://www.expertis.vn

Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật

Căn cứ các quy định sau đây:

  • Tại Điều 4 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:

Điều 4. Người nộp thuế

Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu).”

  • Tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:

Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này.

  • Tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài quy định:

“Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm: …

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).”

  • Tại khoản 1a, 6 Điều 24 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định:

Điều 24. Đăng ký thuế

  1. Đối tượng phải đăng ký thuế

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì đi tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  1. a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập bao gồm:

a.6) Các Ban quản lý dự án, Văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài.”

  • Tại Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN của tổ chức trả các khoản thu nhập chịu thuế trước khi trả thu nhập.
  • Tại khoản 2c Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định về cấp mã số thuế trong một số trường hợp cụ thể:

“c) Cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu; tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồnghợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là mã số thuế nộp thay)”.

Kết luận về Thuế và Lệ phí môn bài của Văn phòng đại diện

Trường hợp Văn phòng đại diện chỉ thực hiện việc giao dịch và xúc tiến thương mại, không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa thì không phải nộp lệ phí môn bài.

 

Đọc thêm
Những loại thuế doanh nghiệp phải đóng sau khi thành lập công ty

Tham khảo thêm các công văn sau:

Công văn số 1200/BTC-TCT, hướng dẫn về chính sách thuế của VPĐD như sau:

 

Công văn số 658/TCT-CS ngày 28/2/2017 về lệ phí môn bài:

 

 

thuế môn bài của văn phòng đại diệnLeave a Reply