Tài sản cố định cho thuê hoặc đi thuê có được trích khấu hao hay không?

Tài sản cố định mà doanh nghiệp cho thuê hoặc đi thuê được phép trích khấu hao nếu thuộc vào trường hợp sau:

–  Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ cho thuê.

– Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ thuê tài chính) phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết không mua lại tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.

Giải thích cho cẩm nang trên:

– Căn cứ vào khoản 5, 6 điều 9 thông tư 45/2013/TT-BTC

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất…www.expertis.vn
dang ky expertis - trích khấu hao