Mức đóng BHXH năm 2019 theo hộ gia đình tăng từ ngày 01/7/2019

Mức đóng BHXH năm 2019 theo hộ gia đình tăng ít nhất 21.600 đồng/năm căn cứ vào mức lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng [...]