SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

 

Ngày hiệu lựcNgày ban hànhSố hiệuNội dung
01/01/2011 09/11/2010Quyết định số 2905/QĐ-BTCVề việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
01/01/2011 14/05/2010Nghị định số 51/2010/NĐ-CPQuy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
01/01/2011 28/09/2010Thông tư số 153/2010/TT-BTCHướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
01/05/2011 14/03/2011Thông tư số 32/2011/TT-BTCHướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
01/07/2011 12/05/2011Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCAHướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị truờng
01/07/2013 15/05/2013Thông tư số: 64/2013/TT-BTCHướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ/CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
01/03/2014 17/01/2014Nghị định số: 04/2014/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
01/06/2014 31/03/2014Thông tư số 39/2014/TT-BTCHướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31  tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính)