Quy định về Giao dịch liên kết từ 01-05-2017 (Chống chuyển giá)

Ngày 24 tháng 02 năm 2017 Chính phủ ban hành nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết. Nghị định này có hiệu lực vào ngày 01/05/2017

Ngày 28/04/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTC. Thông tư này hướng dẫn các đối tượng áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thực hiện một số quy định về phân tích so sánh, lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, kê khai thông tin, lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và áp dụng quy định miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, cơ quan thuế thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra đối với giá giao dịch liên kết của người nộp thuế theo nguyên tắc giao dịch độc lập và bản chất quyết định hình thức để không công nhận các giao dịch liên kết làm giảm nghĩa vụ thuế của DN với ngân sách; thực hiện điều chỉnh giá giao dịch liên kết để xác định đúng nghĩa vụ thuế theo quy định.

Người nộp thuế có nghĩa vụ chuẩn bị hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết ở 3 cấp độ: Hồ sơ toàn cầu, hồ sơ quốc gia và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Đối với công ty mẹ tối cao mà trụ sở chính tại Việt Nam có ngưỡng doanh thu hợp nhất toàn cầu từ 18.000 tỷ đồng trở lên có nghĩa vụ lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia và gửi cho cơ quan thuế.

Tư vấn về Giao dịch liên kết (Chuyển giá)
www.expertis.vn

Quy định về Giao dịch liên kết và một số điểm mới cần chú ý:


1. Nguyên tắc áp dụng

Nghị định đưa ra hai nguyên tắc cơ bản làm cơ sở cho người nộp thuế thực hiện việc kê khai và cho cơ quan thuế làm cơ sở thanh tra, kiểm tra giá của giao dịch liên kết, bao gồm nguyên tắc giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất quyết định hình thức.

Nguyên tắc giao dịch độc lập là nguyên tắc đã được đề cập trong các thông tư trước đây với nội dung cơ bản là người nộp thuế cần xác định giá giao dịch liên kết tương đương với giá của các giao dịch độc lập với cùng điều kiện cho mục đích tính thuế để không làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Khái niệm nguyên tắc bản chất quyết định hình thức là khái niệm mới được giới thiệu, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của nhiều quốc gia khác. Nội dung của nguyên tắc yêu cầu người nộp thuế và cơ quan thuế căn cứ trên bản chất nội dung kinh tế của giao dịch liên kết trong mối tương quan so sánh với các giao dịch độc lập tương đương, không phụ thuộc hình thức giao dịch được thể hiện trên các văn bản giao dịch. Việc áp dụng nguyên tắc bản chất quyết định hình thức sẽ tạo ra nhiều áp lực hơn với người nộp thuế trong việc chứng minh tính cần thiết và xác thực của giao dịch liên kết cũng như chứng minh giá trị giao dịch được xác định tương đương với các giao dịch độc lập, chứ không chỉ đơn thuần dừng ở bước có đủ hồ sơ, giấy tờ thể hiện giao dịch.

2. Mở rộng phạm vi thông tin cần cung cấp

Nghị định 20/2017/NĐ-CP đưa ra các yêu cầu ngặt nghèo hơn đối với người nộp thuế liên quan đến nghĩa vụ cung cấp thông tin cho cơ quan thuế, ngoài thông tin chi tiết liên quan đến người nộp thuế ở Việt Nam và các giao dịch mà người nộp thuế tiến hành với các bên liên kết, người nộp thuế còn phải kê khai chi tiết các thông tin liên quan đến tập đoàn toàn cầu, bao gồm:

 • Cơ cấu tổ chức;
 • Thông tin về hoạt động kinh doanh;
 • Thông tin về tài sản vô hình;
 • Các hoạt động tài chính nội bộ; và
 • Kết quả kinh doanh và nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra, người nộp thuế còn được yêu cầu cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia thể hiện chi tiết lợi
nhuận, thuế phải nộp, quy mô nhân viên và tài sản hữu hình ở tất cả các quốc gia mà công mẹ tối cao có
hoạt động cũng như danh sách và hoạt động kinh doanh của từng công ty trong tập đoàn.

Việc tuân thủ yêu cầu mới này sẽ tương đối khó khăn đối với bộ phận kế toán – tài chính của nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam

3. Áp dụng các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết

Nghị định 20/2017/NĐ-CP đưa ra các trường hợp áp dụng cụ thể đối với từng phương pháp, đồng thời đưa ra thứ tự ưu tiên trong việc áp dụng các phương pháp.

Các phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận được áp dụng trong trường hợp người nộp thuế không có thông tin để áp dụng phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập (và một vài trường hợp đặc thù khác).
Tương tự, phương pháp phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên kết cũng chỉ áp dụng trong một số trường hợp đặc thù mà phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập và phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận không áp dụng được

4. Quy định rõ các trường hợp được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ

Người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết (chỉ cần khai căn cứ miễn trừ) nếu chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: (i) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Việt Nam, (ii) có cùng mức thuế suất thuế TNDN và (iii) không bên nào được hưởng ưu đãi thuế TNDN trong kỳ tính thuế.

Người nộp thuế thuộc các trường hợp sau được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (tuy nhiên vẫn cần kê khai giá giao dịch liên kết):

 • Doanh thu dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị các giao dịch liên kết dưới 30 tỷ đồng trong kỳ tính thuế; hoặc
 • Đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá; hoặc
 • Thực hiện chức năng kinh doanh đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế TNDN trên doanh thu như sau: (i) Phân phối: từ 5% trở lên; (ii) Sản xuất: từ 10% trở lên; (iii) Gia công: từ 15% trở lên.

5. Quy định về số lượng và loại hồ sơ kê khai

Theo thông tư 66/2010/TT-BTC (quy định cũ trước đây), hàng năm các doanh nghiệp có giao dịch liên kết chỉ phải nộp kèm một mẫu tờ khai giao dịch liên kết kèm Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị bốn tờ khai liên quan đến giao dịch liên kết, bao gồm:

 1. Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết (Mẫu số 01);
 2. Danh mục các thôngtin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia (Mẫu số 02);
 3. Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu (Mẫu số 03);
 4. Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (Mẫu số 04).

Lượng thông tin mà người nộp thuế cần thu thập, phân tích và trình bày trong các tờ khai là tương đối lớn, do đó, doanh nghiệp nên có sự chuẩn bị từ sớm để không bị động khi đến hạn kê khai (90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính), đặc biệt là trong năm đầu tiên Nghị định 20 có hiệu lực (năm 2017).

Ngoài ra, Nghị định 20 cũng quy định rõ hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết phải được lập theo hàng năm và lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Hồ sơ này phải được cung cấp cho cơ quan thuế cho mục đích tham vấn trước thanh tra, kiểm tra thuế và cho mục đích thanh tra, kiểm tra thuế. Trong trường hợp cung cấp cho mục đích tham vấn trước thanh tra, kiểm tra thuế thì thời hạn người nộp thuế phải cung cấp hồ sơ là 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan thuế (có thể gia hạn thêm 15 ngày làm việc). Trong trường hợp cung cấp cho mục đích thanh tra, kiểm tra thì thời hạn nộp hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan thuế.

Cơ quan thuế có quyền hạn ấn định mức giá hoặc tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận trong trường hợp người nộp thuế không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ các mẫu kê khai và/ hoặc không cung cấp hồ sơ chuyển giá.

Giao dịch liên kết - Chuyển giá doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn về Giao dịch liên kết của EXPERTIS

Là đối tác của WTS, tập đoàn tư vấn Thuế toàn cầu, EXPERTIS với thế mạnh am hiểu pháp luật Việt Nam và có thể làm việc trực tiếp với công ty Mẹ nước ngoài, giúp cho việc tuân thủ quy định về giao dịch liên kết được quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP của doanh nghiệp trở nên dễ dàng, an toàn và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn về Giao dịch liên kết vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

EN VI