Quy định về cho vay của ngân hàng từ 15-03-2017

Thông tư 39/2016/TT-NHNN về việc cho vay của tổ chức tín dụng, với các quy định về nguyên tắc, điều kiện, hồ sơ vay, lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để kinh doanh, tiêu dùng, sinh hoạt.
Theo đó, một số nội dung tại Thông tư số 39/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng như sau:

– Khách hàng được tổ chức tín dụng cho vay là pháp nhân phải có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, cá nhân thì phải từ đủ 15 tuổi trở lên và không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; có nhu cầu vay vốn, phương án sử dụng vốn và khả năng tài chính để trả nợ.

– Những nhu cầu vay vốn không được tổ chức tín dụng cho vay vốn theo Thông tư 39/NHNN gồm:

+ Vay vốn để kinh doanh ngành, nghề pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.

+ Vay vốn để thanh toán các chi phí, thực hiện các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm.

+ Vay vốn để mua vàng miếng;

+ Vay vốn để trả nợ khoản nợ vay tại chính tổ chức tín dụng cho vay hoặc để trả nợ khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng khác và trả nợ khoản vay nước ngoài, trừ một số trường hợp theo quy định tại Thông tư 39/2016.

Đọc thêm
NHNN VN: Doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng COVID-19 được giản nợ, giảm lãi vay

+ Vay để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh.

– Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác cho khách hàng vay theo các loại cho vay như vay ngắn hạn (tối đa 1 năm); vay trung hạn (trên 01 năm và tối đa đến 05 năm) và vay dài hạn (trên 05 năm).

– Cũng tại tại Thông tư số 39/TT-NHNN, mức lãi suất cho vay sẽ do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận dựa trên cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ một số trường vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh doanh hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao thì mức thỏa thuận không được quá mức tối đa do Ngân hàng nhà nước quy định.

– Các mức phí liên quan đến hoạt động cho vay sẽ do khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận, theo Thông tư 39 gồm phí trả nợ trước hạn; phí trả cho h