Ngày 13 tháng 05 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

www.expertis.vn

phân công quản lý thuế

1. Các doanh nghiệp thỏa mãn 01 (một) trong các tiêu thức sau sẽ được phân công cho Cục Thuế Thành phố quản lý:

  • Doanh nghiệp có vốn nhà nước;
  • Doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Doanh nghiệp dự án BOT, BBT, BT;
  • Doanh nghiệp thuộc Ban quản lý Khu công nghiệp – Khu chế xuất, Khu Công nghệ cao, Khu Công nghiệp Phần mềm Quang Trung quản lý, có địa chỉ trụ sở nằm trong Khu công nghiệp – Khu chế xuất;
  • Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.;
  • Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nếu ngành nghề kinh doanh chính thuộc danh sách dưới đây thì doanh nghiệp được phân công Cục Thuế Thành phố quản lý: Khai thác khoáng sản (Xem danh sách chi tiết mã ngành), ngân hàng, bảo hiểm, tài chính … (Xem danh sách chi tiết mã ngành);
  • Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu thường xuyên thuộc đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

2. Các doanh nghiệp không thỏa mãn các tiêu thức nêu trên sẽ phân công cho Chi cục Thuế quản lý theo địa bàn.

Quy định phân công quản lý thuế ở Tp.HCM này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016

Văn bản:  16_2016_QD-UBND_311339 Bộ tiêu thức phân công quản lý thuế DN mới địa bàn Tp.HCM

 

 

www.expertis.vn

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG