Phần mềm quản lý kế toán tài chính thuế. Nội dung đang được viết lại theo quy chuẩn mới của EXPERTIS.