Tổ chức kinh doanh phải đăng ký thuế đúng thời hạn

Theo Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế (ĐKT) thì tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh có trách nhiệm ĐKT theo đúng thời hạn sau:

– Đối với tổ chức: 10 ngày làm việc, kể từ ngày:

  • Ghi trên Giấy phép, Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký (GCNĐK) đơn vị trực thuộc hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  • Ghi trên GCNĐK kinh doanh do nước chung biên giới đất liền với Việt Nam cấp để mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam.
  • Phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nhà thầu (NT), NT phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh.
  • Ký hợp đồng nhận thầu đối với NT, NT phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp.
  • Ký hợp đồng, hiệp định dầu khí.

– Đối với cá nhân:

  • Cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu.
  • 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên GCNĐK kinh doanh trong trường hợp đã được cấp GCN.

Thông tư 95/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2016 và thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC.

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất...www.expertis.vn
đăng ký thuế đúng thời hạn