TPHCM HD nộp thuế đối với kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử

Ngày 30/06/2017, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức thương mại điện tử, thông báo có nội dung như sau:

nộp thuế thương mại điện tử

 

THÔNG BÁO

NGHĨA VỤ ĐĂNG KÝ, KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DƯỚI HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Căn cứ các Luật thuế, Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Luật Quản lý thuế;

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thông báo về nghĩa vụ đăng ký thuế, khai nộp thuế trong hoạt động kinh doanh dưới hình thức thương mại điện tử như sau: