[Đầu tư] Hoạt động mua bán hàng hóa đối với đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư muốn mua gì ở doanh nghiệp bán