LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

Ngày hiệu lựcNgày ban hànhSố hiệuNội dung
01/07/200629/11/2005Luật số: 60/2005/QH11Luật doanh nghiệp
01/01/2009 03/06/2008Luật số:14/2008/QH12Thuế thu nhập doanh nghiệp
15/11/201001/10/2010Nghị định số: 102/2010/NĐ-CPHướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Luật Doanh nghiệp
25/03/201110/02/2011Thông tư số: 18/2011/TT-BTCSửa đổi Thông tư 130/2008/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và Nghị định 124/2008/NĐ-CP
18/01/201003/12/2009Quyết định số 3027 /QĐ-BTCVề việc đính chính Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
10/01/200926/12/2008 Thông tư số 130 /2008/TT-BTCHướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
01/03/201211/12/2008 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
01/03/201227/12/2011Nghị định 122/2011/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 124/2008/nđ-cp ngày 11 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
10/09/201227/07/2012Thông tư 123/2012/TT-BTCHướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp   số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
01/01/201419/06/2013Luật số: 32/2013/QH13Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
26/07/201328/06/2013Thông tư 89/2013/TT-BTCThông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 228/2009/tt-btc ngày 7/12/2009 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
01/07/201328/06/2013Công văn số 8336/BTC-CSTV/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT (trong thời gian chờ ban hành Thông tư).
13/08/201313/08/2013Nghị định số 92/2013/NĐ-CPChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT
15/02/201426/12/2013Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
30/11/201316/10/2013Thông tư số: 141/2013/TT-BTCHướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
02/08/201418/6/2014Thông tư số 78/2014/TT-BTCHướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
06/08/201522/6/2015Thông tư số 96/2015/TT-BTCHướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số    151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính