Luật Thuế TNDN

Luật Thuế TNDN2017-03-23T08:33:21+00:00

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

Ngày hiệu lực Ngày ban hành Số hiệu Nội dung
01/07/2006 29/11/2005 Luật số: 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp
01/01/2009  03/06/2008 Luật số:14/2008/QH12 Thuế thu nhập doanh nghiệp
15/11/2010 01/10/2010 Nghị định số: 102/2010/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Luật Doanh nghiệp
25/03/2011 10/02/2011 Thông tư số: 18/2011/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 130/2008/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và Nghị định 124/2008/NĐ-CP
18/01/2010 03/12/2009 Quyết định số 3027 /QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
10/01/2009 26/12/2008  Thông tư số 130 /2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
01/03/2012 11/12/2008  Nghị định số 124/2008/NĐ-CP  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
01/03/2012 27/12/2011 Nghị định 122/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 124/2008/nđ-cp ngày 11 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
10/09/2012 27/07/2012 Thông tư 123/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp   số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
01/01/2014 19/06/2013 Luật số: 32/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
26/07/2013 28/06/2013 Thông tư 89/2013/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 228/2009/tt-btc ngày 7/12/2009 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
01/07/2013 28/06/2013 Công văn số 8336/BTC-CST V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT (trong thời gian chờ ban hành Thông tư).
13/08/2013 13/08/2013 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT
15/02/2014 26/12/2013 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
30/11/2013 16/10/2013 Thông tư số: 141/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
02/08/2014 18/6/2014 Thông tư số 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
06/08/2015 22/6/2015 Thông tư số 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số    151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

 

 

 

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo