Luật Thuế TNCN

Luật Thuế TNCN2017-03-23T08:06:45+00:00

Luật thuế thu nhập cá nhân

 

Ngày hiệu lực Ngày ban hành Số hiệu Nội dung
 01/01/2009  21/11/2007
Luật Thuế Thu Nhập Cá nhân của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 04/2007/QH12 Ngày 21 tháng 11 năm 2007
 19/09/2011 04/08/2011 Thông tư số 113/2011/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009,Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011
 15/08/2011 08/06/2011 Thông tư 78/2011/TT-BTC
Hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp
15/10/2009 30/09/2008 Thông tư số 84/2008/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
10/05/2009
27/03/2009
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
26/02/2010 11/01/2010 Thông tư Số 02/2010/TT-BTC

Hướng dẫn bổ sung thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008  của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
20/03/2010 05/02/2010 Thông tư số 20/2010/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân
20/01/2011 05/11/2010 Thông tư Số 175/2010/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
10/03/2011 26/01/2011 Thông tư Số 12/2011/TT-BTC
Sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của BộTài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính
28/09/2009 13/08/2009 Thông tư số 164/2009/TT-BTC Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi
05/03/2009 21/01/2009 Thông tư số 10/2009/TT-BTC  Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân Đại lý bảo hiểm
27/09/2009 12/08/2009 Thông tư số 160/2009/TT-BTC Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội
27/09/2009 12/08/2009 Thông tư số 161/2009/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản
27/10/2009 09/09/2009 Thông tư số Số: 176/2009/TT-BTC Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế 
01/10/2013  15/08/2013 Thông tư số: 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
20/10/2014 05/09/2014 Thông tư số: 128/2014/TT-BTC Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

 

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo