LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Ngày hiệu lựcNgày ban hànhSố hiệuNội dung
01/01/2009
03/06/2008

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

01/01/200908/12/2008Nghị định số 123/2008/NĐ-CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
18/03/2011
Về việc đính chính Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
07/03/201121/01/2011Thông tư số 09/2011/TT-BTCHướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
01/05/201115/03/2011Thông tư số 35/2011/TT-BTCHướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông
01/06/201107/04/2011Thông tư số 47/2011/TT- BTCHướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị  gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện
01/01/200926/12/2008Thông tư số 129/2008/TT- BTCHướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
01/03/201211/1/2012Thông tư số 06/2012/TT- BTCHướng dẫn về thuế giá trị gia tăng
01/03/201227/12/2011Nghị định 121/2011/NĐ-CPHướng dẫn về thuế giá trị gia tăng
01/01/2014 19/06/2013Luật số 31/2013/QH13Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế GTGT
13/8/201313/8/2013Nghị định s92/2013/NĐ-CPChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT
15/12/2013
16/10/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
30/11/2013
16/10/2013
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
01/01/2014
18/12/2013
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
01/01/2014
31/12/2013
Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng