Luật quản lý thuế

 

Ngày hiệu lựcNgày ban hànhSố hiệuNội dung
01/07/200726/11/2006Luật Quản Lý thuế số 78/2006/QH11Luật quản lý thuế của quốc hội khoá xi, kỳ họp thứ 10 số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
01/07/200725/05/2007Nghị định số 85/2007/NĐ-CPQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản Lý Thuế
01/01/201128/10/2010Nghị định số 106/2010/NĐ-CPNghị định 106/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 100/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân
15/04/201128/02/2011Thông tư số 28 /2011/TT-BTCHướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ
01/07/2012 22/05/2012Thông tư số 80/2012/TT/BTCHướng dẫn Luật  quản lý thuế về đăng ký thuế
01/01/2014 19/062013Luật số 32/2013/QH13Luật sửa đổi, bổ sung một số  điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
01/07/2013 15/05/2013Thông tư liên tịch số: 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính – Bộ TN&MTVề việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
10/06/2013 25/04/2013Thông tư số: 45/2013/TT-BTCHướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
15/09/2013 22/07/2013Nghị định số: 83/2013/NĐ-CPQui định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
20/12/2013 06/11/2013Thông tư số: 156/2013/TT-BTCHướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
01/07/2013 20/11/2012Luật quản lý thuế số: 21/2012/QH13Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
01/01/2015 26/11/2014Luật số: 71/2014/QH13Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế